2013/195/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013 , για τον καθορισμό πρακτικών ρυθμίσεων, ομοιόμορφων μορφότυπων και μεθοδολογίας όσον αφορά την καταγραφή του ραδιοφάσματος που έχει θεσπιστεί με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2235] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ