2013/347/ES: 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinami Kroatijos pateikti tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės nenumatytų atvejų planai (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3992) Tekstas svarbus EEE