Pandémia COVID-19 [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267 zo 16. februára 2021, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy a predĺženia niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2020/698 (Ú. v. EÚ L 60, 22.2.2021, s. 1.)] 2021/C 76 I/12