Пандемия от COVID-19 (Регламент (ЕС) 2021/267 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за определяне на специфични и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698 (ОВ L 60, 22.2.2021 г., стр. 1.)) 2021/C 76 I/12