Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1288/2004 2004 m. liepos 14 d. dėl ilgalaikio leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl laikino leidimo nauja paskirtimi naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (Tekstas svarbus EEE)