2015 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1298, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai (Tekstas svarbus EEE)