Sklep Komisije z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem Vodenje in upravljanje prometa železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8075) (Besedilo velja za EGP) (2012/757/EU)