Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES [oznámené pod číslom C(2012) 8075] (Text s významom pre EHP) (2012/757/EÚ)