Komisijos sprendimas 2012 m. lapkričio 14 d. dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8075) (Tekstas svarbus EEE) (2012/757/ES)