Решение на Комисията от 14 ноември 2012 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата Експлоатация и управление на движението на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО (нотифицирано под номер C(2012) 8075) (текст от значение за ЕИП) (2012/757/ЕС)