Komisijos reglamentas (EB) Nr. 403/2009 2009 m. gegužės 14 d. dėl leidimo naudoti L–valiną kaip pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)