Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7717 — Equistone Partners Europe / TriStyle Mode) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)