2013/215/ES: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2013. gada 22. marts ) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2013/7)