2013/215/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 22 март 2013 година относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2013/7)