Skelbimas apie Rytų Agderio fiulkės rengiamą viešą konkursą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 2 dalį (Ankstesnis pranešimas apie viešą konkursą paskelbtas OL C 58, 2013 2 28, p. 3 ir EEE priede Nr. 12, 2013 2 28 , p. 1)