Zadeva C-166/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský soud v Praze – Češka republika) – Radek Časta proti Česká správa sociálního zabezpečení (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike — Uredbi (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 in (ES, Euratom) št. 723/2004 — Uradniki Unije — Pokojninske pravice, pridobljene v nacionalnem sistemu — Prenos v pokojninski sistem Unije — Metoda izračuna — Pojem „kapitalizirana vrednost pokojninskih pravic“ )