Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 175, 2007m