Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 106/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet