Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 2005 m. birželio 27 d. dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui