Komisijos igyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2011 2011 m. lapkričio 28 d. išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 42–52, 57 ir 58 straipsnių taikymo nuostatas (kodifikuota redakcija)