2014/732/ES: 2014 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl Bulgarijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Maltos, Portugalijos ir Slovakijos padėties, susijusios su GSE, iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/453/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7516) Tekstas svarbus EEE