2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1334/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga gama-cihalotrinas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir valstybėms narėms suteikiama galimybė pratęsti šios veikliosios medžiagos laikinosios registracijos galiojimą Tekstas svarbus EEE