Sprawa C-305/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 4 maja 2018 r. – Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus” i in. / Presidenza del Consiglio dei Ministri i in.