Υπόθεση C-305/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 4 Μαΐου 2018 — Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus» κ.λπ. κατά Presidenza del Consiglio dei Ministri κ.λπ.