Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 144, 8 Ιούνιος 1991