ETA:n sekakomitean päätös N:o 11/2013, annettu 1 päivänä helmikuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen IV (Energia) muuttamisesta