Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2059 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 90/177/Euratom, EEK, ar ko Beļģijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7398)$