2014/633/UE: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2012