Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2046 av den 16 november 2015 om att inte godkänna Artemisia absinthium L. som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)