2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2046, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, medžiaga Artemisia absinthium L. nepatvirtinama kaip pagrindinė medžiaga (Tekstas svarbus EEE)