Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2046 оd 16. studenoga 2015. o neodobrenju tvari Artemisia vulgaris L. kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (Tekst značajan za EGP)