Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2046 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Artemisia absinthium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)