Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2046 на Комисията от 16 ноември 2015 година относно неодобряването на Artemisia absinthium L. като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (Текст от значение за ЕИП)