2010 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 515/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1137/2007 nuostatos dėl pašarų priedo Bacillus subtilis (O35) naudojimo pašaruose, kuriuose yra natrio lazalocido, maduramicino amonio, natrio monensino, narazino, natrio salinomicino ir natrio semduramicino (Tekstas svarbus EEE)