2014 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su atitinkamų kredito pozicijų geografinės vietos nustatymu siekiant apskaičiuoti įstaigos specialaus anticiklinio rezervo normas (Tekstas svarbus EEE)