Sprawa C-188/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 kwietnia 2012 r. — Italia Zuccheri SpA i CO.PRO.B przeciwko AGEA i Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali