2010 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Byla COMP/39.351 – Švedijos jungiamosios linijos) (Tekstas svarbus EEE )