Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9442 — Elliott/Insight/WorkForce) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)