Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6350 – Siemens/Nem Holding) Text s významom pre EHP