Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6350 — Siemens/Nem Holding) текст от значение за ЕИП