Komisijos reglamentas (ES) Nr. 807/2010 2010 m. rugsėjo 14 d. nustatantis išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (kodifikuota redakcija)