Υπόθεση C-345/18 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 25 Μαΐου 2018 οι Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA και Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Μαρτίου 2018 στην υπόθεση T-211/16, Caviro Distillerie κ.λπ. κατά Επιτροπής