Ανακοίνωση της Νορβηγίας σχετικά με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους όρους χορηγήσης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων — Αναγγελία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα — 22ος γύρος αδειοδότησης