Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, neuvoston direktiivin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta