2010 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 216/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos, susijusios su priežasčių išduoti leidimą gyventi kategorijų apibrėžtimis (Tekstas svarbus EEE)