KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m.