2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2281, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 (MON-87427-7), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8587) (Tekstas svarbus EEE)