Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 809/2004 2004 m. balandžio 29 d. įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (Tekstas svarbus EEE)