Vec C-362/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 28. júna 2013 — Maurizio Fiamingo/Rete Ferroviaria Italiana SpA$