Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 11, 2008m